aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Kontrolní hlášení – aktualizace pokynů

Jitka Levová, 18. února 2016

S blížícím se termínem pro podání 1. formuláře kontrolního hlášení, kterým je termín 25.2.2016, vydala finanční správa aktualizované pokyny pro jeho vyplnění.  Mezi nejvýznamnější úpravy patří:

 • V případě zvláštních druhů daňových dokladů jako je splátkový (§ 31) a platební (§ 31a) kalendář se pro splnění limitu (10.000 Kč vč. daně) uvažuje součet všech jednotlivých dílčích plnění/úplat na těchto dokladech uváděných. Přitom každé dílčí zdanitelné plnění (případně související úplata) se bude v kontrolním hlášení vykazovat samostatně za období, do kterého spadá podle data uskutečnění zdanitelného plnění (přijetí úplaty), s opakováním evidenčního čísla daňového dokladu. Jednotlivá plnění/přijaté úplaty nemusí svojí hodnotou dosahovat stanovený limit, ale pokud jsou z daňového dokladu, který v celkovém součtu limit překročí, vykáží se na řádku A.4. kontrolního hlášení (i podlimitní dílčí plnění dle splátkového/platebního kalendáře)
 • V oddílech A.4 a B.2 se budou uvádět zdanitelná plnění a úplaty za tato plnění, u kterých celkový součet na daňovém dokladu přesahuje hodnotu 10 000 Kč vč. daně, a to bez ohledu na režim DPH jednotlivých plnění. Do limitu 10 000 Kč se tedy budou započítávat i osvobozená plnění uvedená na jednom daňovém dokladu (spolu s dalšími plněními), kdy tato osvobozená plnění se samostatně v kontrolním hlášení vykazovat nebudou.
 • Pokud bude v kontrolním hlášení jako kontaktní informace vyplněno jak ID datové schránky, tak e-mailová adresa, správce daně by pro kontakt s daňovým subjektem měl vždy upřednostnit datovou schránku.

Dále uvádíme oblasti, u kterých předpokládáme časté dotazy účetních v souvislosti s vyplňováním kontrolního hlášení.

Jednou z takových oblastí je vyúčtování záloh a daňových dokladů k zálohám, kdy se často stává, že přestože odběratel nějaké služby obdrží daňové doklady odpovídajícím provedeným platbám záloh, neuplatňuje DPH na vstupu dle těchto daňových dokladů k platbám (tj. v průběhu roku), ale vyčkává až na finální daňový doklad i s vyúčtováním všech zaplacených záloh/daňových dokladů k platbám. Příkladem mohou být měsíční či čtvrtletní platby záloh na elektrickou energii, plyn, vodné a stočné apod. Pokud by tento postup byl uplatněn i nyní po zavedení kontrolního hlášení, mohlo by dojít k jinému vykázání plnění na straně odběratele a k jinému na straně dodavatele (jiné číslo evidenčního dokladu, jiné částky základu daně a DPH atd), je tedy nutné údaje sladit. I nadále bude možné uplatnit si DPH na vstupu až v okamžiku obdržení celoročního vyúčtování, avšak v kontrolním hlášení budou muset být údaje rozděleny dle provedených dílčích plateb i s odkazem na evidenční číslo daňového dokladu k záloze, který dodavatel odběrateli vystavil.

Uvedeme si příklad měsíčních plateb záloh za 1.Q 2016, kdy k 31.3. dojde k vyúčtování:

 1. Vystavení daňového dokladu (evidenční číslo DD169001) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25.1.2016 – základ daně 8 000 Kč + 1 680 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 9 680 Kč
 2. Vystavení daňového dokladu (evidenční číslo DD169002) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25.2.2016 – základ daně 20 000 Kč + 4 200 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 24 200 Kč
 3. Vystavení daňového dokladu (evidenční DD169003) na uhrazenou zálohu – den přijetí úplaty 25.3.2016 – základ daně 15 000 Kč + 3 150 Kč DPH. Celková částka na daňovém dokladu 18 150 Kč

V březnu 2016 proběhne vyúčtování záloh a výsledkem je, že celková hodnota zdanitelného plnění je ve výši 50000 Kč + 10 500 Kč DPH. Na zálohách bylo zaplaceno 43 000 Kč + 9 030 Kč DPH, což tedy představuje doplatek ve výši 7 000 Kč + 1 470 Kč DPH. Na celkové vyúčtování je tedy vystaven daňový doklad (evidenční číslo FV161001) s DUZP 31.3.2016, na jehož základě vzniká odběrateli povinnost uhradit částku 7.000 Kč + 1.470 Kč DPH (celkem 8 470 Kč).

Vykázání v kontrolním hlášení bude následující:

 • Část B.3. = hodnota základu daně 15 000 Kč + 3 150 Kč (jedná se o zachycení DD s evidenčním číslem DD169001 a evidenčním číslem  FV161001, jejichž hodnota byla nižší než 10 000 Kč včetně daně), bez nutnosti uvedení dalších údajů (DIČ a evidenčního čísla DD).
 • Část B.2. = vždy na samostatném řádku daňový doklad DD169002 (základ daně 20 000 Kč + 4 200 Kč DPH) a DD169003 (základ daně 15 000 Kč + 3 150 Kč DPH), jejichž hodnota je vyšší než 10 000 Kč včetně daně.

Ukažme si jinou situaci, kdy na zálohách je zaplacena vyšší částka, než kolik je celková hodnota plnění, konkrétně celkové plnění je 40 000 Kč + 8 400 Kč DPH a výsledkem je tedy přeplatek ve výši 3 000 Kč + 630 Kč DPH. (Na zálohách bylo zaplaceno shodně s předchozím případem 43 000 Kč + 9 030 Kč DPH)

Vykázání tohoto případu v kontrolním hlášení bude následující:

 • Část B.3. = hodnota základu daně 5 000 Kč + 1 050 Kč (jedná se o zachycení DD s evidenčním číslem DD169001 a evidenčním číslem FV161001 (v negativní výši), jejichž hodnota byla nižší než 10 000 Kč včetně daně), bez nutnosti uvedení dalších údajů (DIČ a evidenčního čísla DD).
 • Část B.2. =vždy na samostatném řádku daňový doklad DD169002 (ZD 20 000 Kč + 4.200 Kč DPH) a D169003 (ZD 15 000 Kč + 3 150 Kč DPH), jejichž hodnota je vyšší než 10 000 Kč včetně daně.

Z výše uvedeného je zřejmé, že účtování a nárokování DPH dle daňových dokladů k zálohám se již nyní není možné vyhnout, ať už k tomu dojde v průběhu několika obdobích dle obdržených dokladů k zaplaceným zálohám a nebo současně v jednom období i s obdrženým finálním vyúčtováním. Rozložení na jednotlivá dílčí plnění je však nezbytné.

Problematickou oblastí může být i správné uvedení evidenční číslo dokladu zejména u dodavatelů, kteří používají jiné číslo daňového dokladu než je číslo variabilního symbolu. Zde je potřeba dát pozor, aby v kontrolním hlášení bylo uvedeno číslo daňového dokladu nikoliv variabilní symbol, který slouží pouze k platbě.

Evidenční číslo je potřeba zachytit co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Uveďme si příklady:

 • Pokud bude číslo dokladu FV-2016/1a, je možné ho uvést i ve formátu FV20161a nebo ve výše uvedeném FV-2016/1a.
 • Pokud například účetní systém mění automaticky malá písmena na velká nebo obráceně velká na malá, nemělo by to vadit kontrolám návaznosti dokladů v kontrolním hlášení dodavatele a kontrolním hlášení odběratele
 • Stejně tak není nutné uvádět do kontrolního hlášení úvodní (vodící) nuly, takže například číslo dokladu 000160278, je možné ho do kontrolního hlášení uvést i pouze jako 160278

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz