aktuálně

Články

Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem

Odčitatelná položka na podporu výzkumu a vývoje

Daňový řád - sankce

Paušální výdaje OSVČ

Změny v daních z příjmů 2018, zejména pro zaměstnance

Změny v EET od 1. 3. 2018

Daň z nemovitých věcí 2018

Stravné a náhrady jízdních výdajů v roce 2018

Minimální zálohy OSVČ na zdravotní pojištění

Manka a škody z pohledu DPH

Daňové novinky 2018

Změny v daňovém řádu

Datové schránky

Evidence skutečných majitelů firem

Poskytování stravenek

Zákon o registru smluv

Archivace účetních dokladů

Skupinová registrace k DPH - novelizace zrušení

Zajišťovací příkazy, nový přístup FS

Nová právní úprava v případě převodu peněžních prostředků
v rámci EU

Zdaňování příjmů profesionálních sportovců

GDPR, nařízení EU o ochraně osobních údajů

Vyšší nemocenská pro dlouhodobě nemocné

DPH u nájmu nemovitých věcí

Prodej osobního automobilu a DPH

Rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti od 1. 7. 2017

Vrácení DPH z jiného členského státu EU

Novela zákoníku práce

Daňový balíček 2017

Přehledy OSVČ o příjmech a výdajích za rok 2016

Možnosti prominutí pokut
u kontrolního hlášení - GFŘ D-29

Režim reverse charge u telekomunikačních služeb

Nejčastější chyby v přiznání k dani
z příjmů u fyzických osob

Institut nespolehlivé osoby

Příloha v účetní závěrce od 2016

Platby kartou v rámci EET

Omezení paušálních výdajů OSVČ

Odpis pohledávky a návaznost na opravné položky

Daň z nemovitých věcí 2017

Stravné a náhrady jízdních výdajů

Změny v daních z příjmů fyzických osob pro rok 2017

Zákon o prokazování původu majetku

Změna v kontrolním hlášení

Cestovní náhrady - možné chyby

Stravenky - účetní a daňový pohled

Paušální daň

Vyřazení neprodejných zásob

Zásoby vlastní činnosti v roce 2016

EET - povinnosti podnikatelů

Rozšíření reverse charge od 10/2016

Novela zdanění nabytí nemovitých věcí

Nová pravidla a opatření, která mají zamezit vyhýbání se placení daní

Chyby při vyplňování kontrolního hlášení

Identifikovaná osoba DPH

QR faktura

Dobrovolná registrace k DPH

Plánovaná novela zákoníku práce na rok 2017

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti

Bezúplatné příjmy dle nového koordinačního výboru

Připravovaná novela DPH 2017

Elektronická evidence tržeb

Přehled o příjmech a výdajích

Schválení účetní závěrky

Osvobozené příjmy nad 5 milionů Kč oznámení na FÚ

Účetní závěrka a uzávěrka

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Kontrolní hlášení - aktualizace pokynů

Rozšíření režimu reverse charge

Daňové přiznání fyz. osob 2015

Změny v daních z příjmů 2016

Sankce a pokuty spojené s kontrolním hlášením

Kontrolní hlášení podrobně

Změny v auditu a zveřejňování účetní závěrky 2016

Změny v účetní závěrce 2016

Změny v DPH od 2016

Dohadné položky

Novela zákona o účetnictví

Zápůjčky a úroky

Manka a škody

Vnitropodnikové směrnice

Dodanění neuhrazených závazků

Reklamní a propagační předměty

Opravné položky k pohledávkám

Pohledávky

Nespolehlivý plátce

Kontrolní hlášení, změna v dph

Náležitosti daňových dokladů

Pokyn GFŘ D-22 k zákonu o daních z příjmů

Daňové novinky v roce 2015

Helicobacter pylori

Refluxní choroba jícnu

Aktivace a změna stavu zásob vytvořených vlastní činností

Jitka Levová, 5. října 2016

Rok 2016 znamená pro účtování a vykazování změn o stavu zásob a aktivace nové postupy. Ty se dotýkají zejména výrobních firem a firem účtujících o nedokončené výrobě.

Dle novelizovaného ustanovení § 25 zákona o účetnictví, který se věnuje oceňování zásob, se vlastními náklady u zásob vytvořených vlastní činností rozumí přímé náklady vynaložené na výrobu či jinou činnost, popřípadě i přiřaditelné nepřímé náklady, které se vztahují k výrobě nebo k jiné činnosti.

Do přímých nákladů se zahrnuje:

  • pořizovací cena materiálu a jiných spotřebovaných výkonů
  • a další náklady, které vzniknou v přímé souvislosti s danou výrobou či jinou činností.

Oceňování řeší i vyhláška 500/2002 Sb, kde se v § 49 uvádí, že zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují ve skutečné výši nebo na základě kalkulace výroby, kterou si stanoví účetní jednotka. Do vlastních nákladů se zahrnují zejména přímé náklady, ale mohou také zahrnovat poměrnou část variabilních a fixních nepřímých nákladů, které lze jednoznačně a příčinně přiřadit danému výkonu. Do těchto přímo přiřaditelných nákladů však nepatří náklady na prodej.

Dle postupů platných pro rok 2016 musí tedy účetní jednotka postupovat při tvorbě kalkulace dle výše uvedených pravidel a u mnoha účetních jednotek to tak znamená přehodnocení metodiky tvorby kalkulace výroby a také nastavení nových souvisejících procesů. Novým procesem je hlavně určit, jaká část režijních nákladů bude tvořit součást ceny zásob, resp. jak budou tyto náklady sledovány a dále přiřazovány jednotlivým úkonům.

Změna v ocenění výše uvedeným způsobem je považována za změnu účetní metody, proto u této změny mělo proběhnout přecenění zásob k 31. 12. 2015 novou metodou. O změně metody účetní jednotka bude účtovat standardním způsobem, tedy významné rozdíly budou proúčtovány k 1. 1. 2016 na účet 425 – Jiný výsledek hospodaření minulých let a nevýznamné rozdíly budou promítnuty do hospodářského výsledku běžného účetního období, tedy do nákladů či výnosů.

Změna v účtování zásob

Do konce roku 2015 se o změně stavu zásob vytvořených vlastní činností účtovalo jako o výnosech na účty skupiny 61 – Změna zásob vlastní činnosti. Novelou vyhlášky se tyto účty ruší a zavádí se nový nákladový účet v rámci účtové skupiny 58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Podle novelizovaných účetních standardů se nově o zásobách vlastní činnosti účtuje v případě metody A následovně:

  • v průběhu účetního období se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zaúčtují na vrub příslušného účtu účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti současně se souvztažným zápisem ve prospěch nově zavedených účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
  • při vyskladnění zásob se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace a ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti

V případě metody B jsou to následující postupy:

  • v průběhu účetního období se v účtové skupině 12 – Zásoby vlastní činnosti neprovádí žádné účetní zápisy a vynaložené náklady na výrobu či jinou činnost se běžně účtují na příslušných nákladových účtech
  • při uzavírání účetních knih se počáteční stavy zásob zaúčtované na příslušných účtech účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti převedou na vrub příslušných účtů účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace a stav zásob podle inventarizace se zaúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní činnosti souvztažně s příslušným účtem účtové skupiny 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace.

Změna účtování z výnosového účtu účtové skupiny 61 a 62 na nákladový účet účtové skupiny 58 se samozřejmě promítne i do výkazu zisku a ztráty. V nové struktuře výkazu zisku a ztráty se bude změna zásob vlastní činnosti vykazovat na řádku B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/−), kde se tedy projeví přírůstky a úbytky zásob vlastní činnosti. Souvztažnými účty jsou příslušné účty v účtové třídě 1, tedy položka C.I.Zásoby

Aktivace zásob bude ve výkazu zisku a ztráty uvedena v položce C. Aktivace, která bude mít zápornou hodnotu. V této položce se účtuje o snížení nákladů v provozní oblasti z titulu vytvoření zásob nebo dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vlastní činností se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtové skupiny 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (v případě dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku vytvořeného vlastní činností), nebo na vrub příslušného účtu účtových skupin 11 – Materiál, 13 – Zboží nebo 50 – Spotřebované nákupy (v případě zásob vytvořených vlastní činností).

V souvislosti s novou strukturou výkazu zisku a ztráty je zřejmé, že změna zásob vlastní činnosti bude mít vliv také na obrat dle zákona o účetnictví, podle něhož se za roční úhrn čistého obratu rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy. Do konce roku 2015 se sem zahrnovala i nedokončená výroba, která v roce 2016 již obrat neovlivní a ovlivní naopak celkovou výši nákladů.

 

 

crm & sales force management

erp řešení

účetní a daňové vzdělávání

NOTIA

Blanická 553/16, Praha 2

notia@notia.cz